ทีมฝ่ายขาย

จิรวัฒน์ สมรรคนัฎ
Sales Director

ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัส COVID-19 แล้ว

สมภพ โสแสง
Provincial Area Director

ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัส COVID-19 แล้ว

ศุภลักษณ์ กลิ่นเกสร
Senior Sales Executive

ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัส COVID-19 แล้ว

พลรักษ์ วิทยาภินันท์
Sales Engineer

ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัส COVID-19 แล้ว

ทีมช่างผู้ชำนาญ

อิทธิกร เลาหะนันท์
Products Specialist & Director

ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัส COVID-19 แล้ว

ณัฏฐาพันธ์ สมศักดิ์
Research & Development

ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัส COVID-19 แล้ว

ทีมช่างผู้ให้บริการ