ทีมฝ่ายขายกรุงเทพและปริมณฑล

พลรักษ์ วิทยาภินันท์
Sales Director

ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัส COVID-19 แล้ว

ศุภลักษณ์ กลิ่นเกสร
Senior Sales Executive

ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัส COVID-19 แล้ว

ปัญญา หลังสันติ์
Sales Executive

ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัส COVID-19 แล้ว

วิจิตรา วรโพด
Sales Executive

ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัส COVID-19 แล้ว

ไพลิน หิรัญศรี
Sales Executive

ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัส COVID-19 แล้ว

นิตยา พิมพ์กระโทก
Sales Executive

ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัส COVID-19 แล้ว

ทีมฝ่ายขายต่างจังหวัด

สมภพ โสแสง
Provincial Area Director

ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัส COVID-19 แล้ว

ไพบูลย์ หนูชัยแก้ว
Provincial Area Sales

ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัส COVID-19 แล้ว

อรรถบูรณ์ มิสุนา
Provincial Area Sales

ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัส COVID-19 แล้ว

ทีมช่างผู้ชำนาญ

อิทธิกร เลาหะนันท์
Products Specialist & Director

ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัส COVID-19 แล้ว

ณัฏฐาพันธ์ สมศักดิ์
Research & Development

ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัส COVID-19 แล้ว

ทีมช่างผู้ให้บริการ

ชโลธร คงคิรินทร์
Service Director

ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัส COVID-19 แล้ว

นายสุเมธ จำฟู
Service Engineer

ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัส COVID-19 แล้ว

กร แซ่ลิ้ม
Service Technician

ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัส COVID-19 แล้ว

 

อิสระ ศิษฎิวงศ์
Service Technician

ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัส COVID-19 แล้ว

 

พงศธร เสือสืบพันธ์
Service Technician

ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัส COVID-19 แล้ว

 

ดาวุธ นุสันธารา
Service Technician

ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัส COVID-19 แล้ว