Wireless Door/Window Contact

UNIVERSAL TRANSMITTERS & MAGNETIC CONTACTS

Wireless Door/Window Contact Hi-Security

อุปกรณ์ส่งสัญญาณไร้สาย, ตรวจจับการบุกรุกทางประตู/หน้าต่าง ควบคุมการทำงานด้วย Microprocessor สามารถแจ้งได้ว่าประตู/หน้าต่างนั้นเปิดหรือปิดอยู่ และป้องกันการถูกรบกวนด้วยสัญญาณแปลกปลอม อันเป็นสาเหตุของ False Alarm

  • ย่านความถี่ในการใช้งาน 868 MHz.
  • ระยะการรับส่งสัญญาณ 300 เมตร (1000ft)
  • ป้องกันการทำลายอุปกรณ์ด้วย Cover & Back tamper switch
  • ส่งสัญญาณในรูปแบบรหัสสุ่มมากกว่า 16 ล้านรหัส โดยไม่ใช้ Dip switch
  • แบตเตอรี่ Litium 3V. ยืดอายุการใช้งานได้นานถึง 3-5 ปี
หมวดหมู่: