อุปกรณ์ Maxguard PRO

*อุปกรณ์ทุกตัวต้องใช้กับกล่องควบคุม (Gateway) ของ MaxGuard Pro เท่านั้น