เซ็นเซอร์ประตู/หน้าต่าง (Door/Window Sensor)

The Door/Window Sensor is installed on the door/window.

หมวดหมู่: