นโยบายการยกเลิกและคืนสินค้า


นโยบายการยกเลิกคำสั่งซื้อ

 • ท่านสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้ ในกรณีที่สินค้ายังไม่ถูกส่งออกไปเท่านั้น
 • รายการสั่งซื้อที่ไม่ได้รับการชำระเงินภายใน 3 วัน รายการสั่งซื้อนั้นจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ หากลูกค้ายังต้องการสั่งซื้อสินค้าโปรดทำรายการสั่งซื้อใหม่อีกครั้ง
 • สำหรับรายการสั่งซื้อที่ได้ชำระเงินเรียบร้อยแล้วไม่สามารถยกเลิกรายการได้ เว้นแต่เหตุสุดวิสัย
 • ทางบริษัทไม่มีนโยบายการคืนเงินให้ในกรณีที่ท่านสั่งซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ 
  แต่ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นกรุณาติดต่อ  Call Center 02-374-4060

นโยบายการเปลี่ยน/คืนสินค้า

ลูกค้าสามารถทำการเปลี่ยน/คืนสินค้าใดๆ ก็ตามที่ชำรุด หรือยังไม่ได้เปิดใช้งานภายในระยะเวลา 7 วัน นับจากวันที่ท่านได้รับสินค้า (โดยถือตามเอกสารการรับสินค้าเป็นหลัก) โดยสินค้าที่จะทำการส่งคืนจะต้องอยู่ในสภาพเดิมเหมือนกับตอนที่ท่านได้รับสินค้า โดยทางบริษัทจะทำการเปลี่ยน/คืนสินค้า ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้

 1. สินค้ามีสภาพชำรุด เสียหาย และไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ
 2. สินค้าส่งผิดรุ่น ผิดสี หรือขนาด
 3. สินค้า หรือบรรจุภัณฑ์ของสินค้า  เกิดการชำรุดเสียหาย
 4. สินค้าที่จะเปลี่ยนใหม่ต้องเป็นรุ่นเดิมเท่านั้น

หมายเหตุ

 • สินค้าต้องไม่ผ่านการใช้งาน/ หรือสามารถลองสินค้าได้ แต่ต้องอยู่ในสภาพที่ใหม่
 • สินค้าจะต้องคืนมาพร้อมบรรจุภัณฑ์ของสินค้าและอุปกรณ์เสริม
 • หากท่านรับสินค้าไปเกิน 7 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืนสินค้าจากท่าน
 • กรณีสินค้าที่เป็นลดราคา (Stock Clearance) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนสินค้าหรือคืนเงินทุกกรณี

วิธีการส่งคืนสินค้า

 หากท่านต้องการส่งสินค้าคืน  กรุณาดูรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการคืนสินค้า เพื่อตรวจสอบว่าสินค้าส่งคืนของท่านอยู่ในเงื่อนไขการส่งคืนสินค้า หากท่านต้องการคืนสินค้า/เปลี่ยนสินค้าชิ้นใหม่ ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Call Center 02-374-4060

ตรวจสอบสถานะการคืนสินค้า

กระบวนการเปลี่ยนสินค้า จะเริ่มดำเนินการหลังจากทางบริษัทได้ทำการประเมินสินค้าที่ส่งคืนจากท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งกระบวนการประเมินคุณภาพสินค้านี้อาจใช้เวลาประมาณ 7 วันทำการ นับจากวันที่บริษัทได้รับคืนสินค้าท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Call Center 02-374-4060

ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าคืน

ท่านสามารถส่งสินค้าคืน ได้ตามที่อยู่บริษัท
บริษัท แมกซ์เวลล์ อินทิเกรชั่น จำกัด
615 อาคารจิตต์อุทัย ชั้น 10 ,ถนนรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โดยบริษัทไม่มีนโยบายรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้

การเปลี่ยนสินค้าใหม่

ทันทีที่ทางเราได้รับสินค้าของท่านคืน ทางเราจะทำการประเมินสินค้าและตรวจสอบคุณภาพสินค้าคืนของท่าน ซึ่งการดำเนินการจะใช้เวลาการตรวจสอบประมาณ 7 วันทำการ นับจากวันที่บริษัทได้รับคืนสินค้า

หลังจากอนุมัติการเปลี่ยนสินค้าชิ้นใหม่  แล้วทางบริษัทจะทำการจัดส่งสินค้าชิ้นใหม่ให้แก่ท่าน ตามระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า ที่กำหนดไว้ โดยท่านจะได้รับอีเมล์แจ้งว่า เรากำลังดำเนินการเปลี่ยนสินค้าใหม่ให้ท่าน และท่านจะได้รับหมายเลขคำสั่งซื้อใหม่ด้วย


นโยบายการคืนเงิน

ทางบริษัทไม่มีนโยบายการคืนเงินให้ในกรณีที่ท่านสั่งซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ 
แต่ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นกรุณาติดต่อ  Call Center 02-374-4060

ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า