RISCO LightSYS™+

ระบบรักษาความปลอดภัยที่ผสมผสานเข้ากับสมาร์ทโฮม (Smart Home) ได้อย่างลงตัว
รองรับบ้านที่อยู่อาศัยไปจนถึงสถานประกอบการธุรกิจ

รายละเอียด

WiComm Pro

ความปลอดภัยแบบไร้สาย
ติดตั้งง่ายแม้ในบริเวณที่ยากต่อการเข้าถึงในบ้านของคุณ

รายละเอียด

RISCO Agility™4

มอบระบบรักษาความปลอดภัยแบบไร้สาย ติดตั้งได้ครอบคลุมทุกส่วน
ใช้งานร่วมกับระบบตรวจจับการล้ม Vayyar Care และปุ่มฉุกเฉิน

รายละเอียด

RISCO LightSYS™+

ระบบความปลอดภัยที่ผสมผสานเข้ากับสมาร์ทโฮมได้อย่างลงตัว
รองรับบ้านที่อยู่อาศัยไปจนถึงสถานประกอบการธุรกิจ

รายละเอียด

ProSYS™ Plus

รวมระบบรักษาความปลอดภัย ครอบคลุมทุกการใช้งาน
รองรับ Application บน Smart Phone

รายละเอียด

ระบบสัญญาณกันขโมย ส่งภาพเตือนถึงมือคุณ