เลือกรุ่นสินค้า

Video แนะนำวิธีการใช้งาน

โบรชัวร์สินค้า

คู่มือการใช้งาน

ไฟล์ติดตั้ง

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

Video แนะนำการวิธีการใช้งาน

การรับประกัน

โบรชัวร์สินค้า

คู่มือการใช้งาน

ไฟล์ติดตั้ง

RISCO Agility™3

VIDEO แนะนำวิธีการใช้งาน

การเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ RISCO Agility™3

การเปลี่ยน User Code RISCO Agility™3

การตรวจสอบระบบกันขโมย RISCO Agility™3

การรับประกัน

โปรดศึกษาเงื่อนไขการรับประกัน

 1. การรับประกันตามเงื่อนไขการรับประกันสินค้านี้ เป็นการรับประกันที่ตัวสินค้าเพียงอย่างเดียว ไม่รวมการติดตั้งหรือบริการทุกชนิด
 2. บริษัทฯจะทำการซ่อมแซมตัวสินค้าให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าแรง ค่าอะไหล่ (ยกเว้นค่าขนส่งและค่าบริการถึงสถานที่) เว้นแต่จะมีการระบุเพิ่มเติมในใบรับประกันสินค้า บริษัทฯจะรับประกันในกรณีที่สินค้าขัดข้องอันเนื่องมาจากความผิดพลาดจาการผลิตหรือเกิดจากการชำรุด บกพร่องของสินค้าหรืออะไหล่ในสภาพการใช้งานตามปกติ ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในใบรับประกันนี้
 3. บริษัทฯจะรับประกันอุปกรณ์อิเลคโทรนิคส์และแผงวงจรต่างๆรวมถึงอุปกรณ์พลาสติกหรือโลหะทุกชิ้นที่ซื้อจากทางบริษัทฯเท่านั้น
 4. บริษัทฯของสงวนสิทธิ์ในการงดรับประกันแบตเตอรี่ทุกชนิด
 5. การรับประกันจะไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายใดๆ อันเนื่องมาจากสาเหตุดังต่อไปนี้
  • ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติหรือภัยธรรมชาติอาทิเช่น ฟ้าผ่า อุทกภัย หรือภัยธรรมชาติอื่นๆทุกชนิด
  • ไฟไหม้ ไฟฟ้าลัดวงจร การจ่ายกระแสไฟผิดปกติ สารเคมี แก๊ส หนู มด หรือ ความเสียหายอื่นๆอันเกิดจากสัตว์
  • การดัดแปลง แก้ไข ต่อเติม กระแทก ทุบ ทำลาย การรู้เท่าไม่ถึงการของผู้ใช้ หรือ อุบัติเหตุต่างๆ
  • การนำสินค้าที่มิได้ซื้อกับทางบริษัทฯมาเชื่อมต่อกับสินค้าที่ท่านซื้อกับทางบริษัทฯ มีผลทำให้การรับประกันสิ้นสุดลงทันที
 6. บัตรรับประกันไม่สามารถใช้ได้ในกรณีที่นำส่งคืนบริษัทฯเกินกำหนดเวลา ( 1 เดือน ) มีการแก้ไขข้อมูล หรือบัตรสูญหาย

การติดตั้งระบบฯกับทางบริษัท แมกซ์เวลล์ อินทิเกรชั่น จำกัด หรือกับผู้แทนจำหน่าย มิได้หมายถึงการเข้าไปรับผิดชอบทั้งหมดหรือบางส่วน ต่อความสูญเสีย สูญหาย ของชีวิตและทรัพย์สิน ( ทั้งเคลื่อนย้ายได้และเคลื่อนย้ายมิได้ ) อันเนื่องจากเหตุการโจรกรรม บุกรุก หรือทำร้ายร่างกาย ในทุกกรณี