พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ (NATION MUSEUM)

ติดตั้งระบบ ProSys กับเซนเซอร์ระดับสูง Grade 3 เพื่อการป้องกันสมบัติของชาติ