ภาวะเปราะบางในผู้สูงอายุ ภัยเงียบที่คุณไม่รู้ตัว

 

รู้จักภาวะเปราะบาง

ภาวะเปราะบางไม่ใช่โรค แต่เป็นภาวะหนึ่งของร่างกายซึ่งอยู่ระหว่างกลางของความสามารถในการทำงานได้กับภาวะไร้ความสามารถ และอยู่ระหว่างความมีสุขภาพดีกับความเป็นโรค เป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญและพบบ่อยในผู้สูงอายุ ส่งผลกระทบทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ผู้ที่มีภาวะเปราะบาง ความสามารถทางกายภาพของระบบต่าง ๆ ภายในร่างกายลดลง เพิ่มความรุนแรงของความเจ็บป่วย บกพร่องทางความคิด การเคลื่อนไหวของร่างกายลดลง ทั้งการเดินและการทรงตัวจนอาจเกิดการพลัดตกหกล้ม และเกิดภาวะพึ่งพาในที่สุด

 

อาการบอกโรค

หากมีอาการตั้งแต่  3 ข้อขึ้นไปจาก 5 ข้อดังต่อไปนี้ถือว่าผู้สูงอายุมีภาวะเปราะบาง

 1. น้ำหนักลดโดยไม่ได้ตั้งใจ
 2. รู้สึกเหนื่อยหมดแรง
 3. กล้ามเนื้ออ่อนแรง
 4. เดินช้าลง
 5. ออกแรงในชีวิตประจำวันลดลง

 

ผลกระทบจากภาวะเปราะบาง

 • ด้านจิตใจ บกพร่องทางความคิด ภาวะซึมเศร้า รู้สึกสิ้นหวัง
 • ด้านร่างกายสูญเสียความสามารถในการเดินและการทรงตัว กล้ามเนื้ออ่อนแรง การทำงานของระบบต่าง ๆ ลดลง
 • ด้านเศรษฐกิจสูญเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม เนื่องจากเกิดภาวะสับสนเฉียบพลันจากการเจ็บป่วย ต้องการคนดูแล การดูแลระยะยาว การเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ความพิการ และเพิ่มอัตราการเสียชีวิตมากขึ้น 

 

ป้องกันก่อนเปราะบาง     

                                                                                            

การป้องกันและการส่งเสริมสุขภาพให้ไม่เปราะบาง ได้แก่

 • ออกกำลังกายรวมถึงความต้านทานการยกน้ำหนัก ออกกำลังกายขนาดใหญ่ของกลุ่มกล้ามเนื้อโครงร่าง ช่วยเพิ่มมวลกล้ามเนื้อในร่างกาย เพิ่มความแข็งแรงการออกกำลังกาย ความอดทนและความเร็วในการเดิน
 • ไทชิเป็นการออกกำลังกายที่ช้าและอ่อนโยนปรับปรุงความสมดุลและการเดิน
 • ทานอาหารเสริมโดยเพิ่มระหว่างมื้ออาหาร อาหารเสริมโปรตีนช่วยในการรักษามวลกล้ามเนื้อ
 • บำรุงรักษาสุขภาพช่องปากแปรงฟันและใช้ไหมขัดฟันอย่างน้อย 2 ครั้งต่อวัน จำกัดปริมาณน้ำตาล เช่น โซดาและขนม รวมถึงตรวจฟันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 • ประเมินสิ่งแวดล้อมของบ้านหรือที่อยู่อาศัยรวมถึงความปลอดภัย เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดการพลัดตกหกล้ม สร้างราวจับในห้องอาบน้ำ พื้นผิวไม่ลื่น ลาดเอียง แสงที่เหมาะสมและระบบกดเรียกฉุกเฉิน
 • คนในครอบครัวมีความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของภาวะเปราะบาง สามารถดูแลผู้ป่วยอย่างถูกต้อง

 

สำหรับภาวะเปราะบางในผู้สูงอายุถือเป็นภัยเงียบที่ต้องได้รับการป้องกันเป็นพิเศษ เนื่องจากการให้ความรู้ที่ไม่เพียงพอ ทำให้ผู้สูงอายุละเลยการจัดการตนเองเมื่ออยู่ในสภาพความเสื่อมถอยในผู้สูงอายุ และในปัจจุบันด้วยสภาพการทำงานที่ทุกคนในครอบครัวต่างต้องออกไปทำงานนอกบ้าน จึงทำให้ผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่ต้องรักษาอาการอยู่ในพื้นที่พักอาศัยตามลำพัง ซึ่งบุคคลเหล่านี้อยู่ในความเสี่ยงที่อาจเกิดอุบัติเหตุหรืออาการเจ็บป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้และส่งผลให้เกิดการติดต่อขอความช่วยเหลือที่ล่าช้า ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้สูงอายุเสียชีวิตในที่สุด ด้วยความห่วงใยและไม่ต้องการให้ครอบครัวไหนต้องเกิดการสูญเสีย Maxwell ผู้นำด้านความปลอดภัยจึงได้คิดค้นนวัตกรรมการแจ้งขอความช่วยเหลือที่สามารถทำได้โดยการกดปุ่มเดียวและสามารถรายงาน แจ้งไปยังสมาชิกภายในบ้านได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ได้รับความช่วยเหลือได้ทันท่วงที อันจะนำไปสู่การลดปัญหาที่ก่อให้เกิดความสูญเสีย

               Maxwell Elder & Patients Care คือระบบปุ่มฉุกเฉินแบบไร้สายที่สามารถแจ้งขอความช่วยเหลือไปยังสมาชิกที่อาศัยอยู่ร่วมกันด้วยข้อความและภาพวิดีโอผ่าน Internet Cloud Server ไปยังสมาร์ทโฟนเพื่อการประสานขอความช่วยเหลืออย่างฉับไว

 

ขอแนะนำ

ปุ่มฉุกเฉินสำหรับผู้สูงอายุ

ขอความช่วยเหลือทันที..เมื่อมีเหตุด่วน