การเช็คไฟขึ้น Trouble

  • กด # และ กด 8 ตามด้วย ใส่รหัสผ่าน 4 หลัก กด #
  • กล่องจะพูดปัญหาออกมา เมื่อฟังเสร็จ ให้กดเครื่องหมาย *
  • ออกมาจนเจอหน้าจอ Maxwell